 
         
 
  1043
   35
   2016-01-27
  
  26
 
 
【      】
ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ


       ︵  ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ

         ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ

         ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠨ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ ︶

         

                         ︱ ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ 


ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ

ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠦᠩᠬᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ

ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠭᠡᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ


ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ

ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ

ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ

ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ

ᠬᠠᠰᠢᠵᠦ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠮᠢᠨᠢ


ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠬᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ

ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢᠴᠢᠳ ᠮᠢᠨᠢ


ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ

ᠴᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠦᠭ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ

ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ


ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠢᠨ ᠳᠤ

ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠡᠶ

ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ


ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠨᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ

ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨᠠᠮ

ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ

ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠩᠬᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨᠠᠮ


ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ   

ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨᠠᠮ

ᠴᠠᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨᠠᠮ


ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨᠠᠮ

ᠬᠤᠴᠢᠭᠤᠴᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠤᠪᠳᠤᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠᠮ


ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ

ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ

ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ


ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ

ᠦᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠦᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ


ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ

ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠦᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨᠠᠮ


ᠠᠶᠤᠯᠳᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠢ

ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ

ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨᠠᠮ


ᠦᠬᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠨᠢ

ᠦᠳᠳᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠤᠭ ᠳ᠋ᠠ

ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ


ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠨᠢ

ᠬᠤᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠨᠢᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠳᠡᠭ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠩ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2020-02-14 11:20
   67 
    70 
    
0
  



   
 


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  