 
         
 
  1043
   35
   2016-01-27
  
  26
 
 
【      】
ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦ

   

         ︱ ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ 


ᠬᠦᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ

ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠦᠪᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ


ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ

ᠤᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠬᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ

ᠤᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ


ᠦᠬᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ

ᠦᠷᠪᠢᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ

ᠦᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ

ᠦᠢᠮᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ


ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ

ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠨ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠭᠠᠳ

ᠲᠦᠷᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ


ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ

ᠠᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ


ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠷᠬᠢᠵᠤ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯ᠎ᠠ

ᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ

ᠠᠷᠳᠠᠭ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ᠎ᠠ


ᠡᠵᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ

ᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ

ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ


ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ

ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ

ᠤᠳᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ


ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ

ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠠᠯᠳᠠᠩᠬᠸ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠨ

ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ


ᠨᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ

ᠨᠢᠷᠭᠡᠭᠡᠳ ᠦᠭᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠢ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠡᠢᠳᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ

ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ


ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠨᠢ

ᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠮᠴᠢ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ

ᠡᠩᠬᠡ ᠮᠡᠨᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ

ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ

ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2020-02-14 11:24
   75 
    59 
    
0
  



 
     2020-02-14 12:15 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  