ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
         
      
  278
   41
   2019-07-02
  
  21
 
 
【   】
ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳᠦ
      ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠨᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ

ᠲᠠᠭᠢᠨᠢ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠮᠪᠠᠬᠤᠢ ᠮᠡᠳᠦ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠷ ᠁


ᠰᠠᠷᠭᠠᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠡᠩᠭᠡᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠪᠦᠵᠦᠩ ᠨᠢ ᠠᠯᠢᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠮ᠎ᠡ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠢ

ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠪᠬᠡᠷᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠮᠡᠷ ᠁


ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠧᠪᠠᠵᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠬᠤᠢ ᠮᠡᠳᠦ

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠭᠵᠦ ᠠᠷᠭᠠᠳᠤᠮᠠᠷ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠳᠡᠭᠡᠮᠡᠷ ᠁


ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢᠬᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢ

ᠶᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠰᠡᠷᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠦ

ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠦᠪᠴᠢᠬᠡᠨ ᠠᠮᠢᠨᠳᠠᠢ ᠪᠤᠢ

ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠬᠢᠭᠠᠳ

ᠮᠦᠰᠦᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠴᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠬᠦᠰᠡᠮᠡᠷ ᠁

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠮᠠᠩᠭᠤᠳ ᠲᠦᠮᠡᠠᠠᠦᠯᠵᠡᠢ
   2020-02-14 11:35
   61 
    52 
    
0
  



 
     2020-02-14 12:14 
   2020-02-14 11:58 
   
 








ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  