ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
         
      
  278
   41
   2019-07-02
  
  21
 
 
【      】

      


ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ

ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠮ᠎ᠡ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠯᠢᠨᠴᠡ ᠨᠢᠭᠦᠯ

ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃


ᠵᠤᠯᠢᠪᠢᠨᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠭᠰᠢᠬᠤ

ᠲᠠᠮᠤ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ

ᠦᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠸᠢᠷᠤᠢ᠌ᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ

ᠸᠸᠢᠴᠠᠲ᠋‍ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠡᠳᠦᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠡᠯᠦᠢ ᠬᠤᠯᠤᠢ

ᠠᠮᠠᠪᠴᠢ ᠵᠠᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠡᠢ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠢᠯᠦᠮ ᠵᠢᠯᠦᠮ

ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃


ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠦᠯᠳᠦ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠲᠤᠨᠤᠷᠠᠵᠤ

ᠨᠠᠮ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ︱ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨ

ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠮ ᠁


ᠰᠦᠵᠢᠭ ᠲᠦ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠵᠦ

ᠠᠷᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠁

ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠬᠦᠯᠳᠡᠵᠦ

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠮᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠦᠢᠮᠡᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠁


ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ

ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠤᠤᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠁


ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠭᠦᠷᠡᠮᠦ

ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠮᠦ

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠮᠦ

ᠬᠠᠶᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠮᠦ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠮᠦ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠮᠦ ᠁

             2020 ︱ 2 ︱ 5

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠮᠠᠩᠭᠤᠳ ᠲᠦᠮᠡᠠᠦᠢᠯᠵᠡᠢ
   2020-02-14 12:53
   79 
    90 
    
2
  



 
   2020-02-14 15:22 
        
   2020-02-14 15:21 
ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠯ         
   2020-02-14 12:58 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  