ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
         
      
  457
   50
   2019-07-02
  
  32
 
 
【   】
ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ
      ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠷᠳᠡᠨᠴᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠤᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠲᠡᠮᠡᠤᠯᠳᠡᠭ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ

ᠤᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢᠷᠳᠡᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ

ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠢᠳᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ

ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠷᠰᠬᠤ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠮᠢᠨᠦ

ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠢᠢᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠃


ᠨᠠᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠦᠭᠰᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠳᠠᠭ ᠲᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ

ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠪᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠪ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠯᠡ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠨ

ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ

ᠲᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠳᠠᠭ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠠᠯᠳᠠᠩᠬᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤ

ᠦᠷᠦᠪᠴᠢᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠠᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠲᠦᠪ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠲᠠᠩᠬᠢᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠂ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠵᠦᠭ

ᠲᠢᠪ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠩᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠃


ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠡᠪᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ

ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ

ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ ᠶᠢᠷᠳᠡᠨᠴᠤ 

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠬᠦᠵᠦ

ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠵᠤ

ᠲᠡᠭᠷᠯᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠳ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠦᠨᠦᠰᠦᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ

ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠡᠵᠤ

ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ

ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ

ᠲᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠴᠢ ᠢᠭᠳᠦᠯᠦᠨ ᠨᠤᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠁

       2009 ︱ 01 ︱ 09

  
            
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠮᠠᠩᠭᠤᠳ ᠲᠦᠮᠡᠠᠦᠢᠯᠵᠡᠢ
   2020-02-14 18:09
   77 
    71 
    
0
  



 
        
   2020-02-14 18:19 
   
 



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  