ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
         
      
  457
   50
   2019-07-02
  
  32
 
 
【   】
ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠯᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
      ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ

ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ

ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ

ᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃


ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠳᠤ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ

ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ

ᠡᠯᠮᠧᠨ᠋ᠲ᠋‍ ᠲᠠᠯᠠᠯᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠃


ᠡᠩᠬᠡ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠡᠯᠢᠭᠡᠰᠡᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃


ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠦ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ

ᠠᠶᠤᠤᠯᠢᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪ ᠪᠢᠯᠡ ᠃


ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠠᠷᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠷᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠨ᠎ᠡ

ᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠤᠰᠬᠠᠯ ᠰᠢᠳᠢ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠲᠠᠯᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠯᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃


ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠦ

ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠬᠦ

ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠳᠡᠵᠦ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠮᠦᠬᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠦᠷᠳᠦᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃


ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠭᠤᠨᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ

ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠢ ᠭᠠᠯ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠢᠯᠠᠰᠤᠯ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ ᠃


ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠮᠤᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ

ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠳᠤ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠮ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠯᠠᠩ

ᠰᠢᠨᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠴᠢᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠵᠦ

ᠶᠢᠷᠳᠡᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠃


ᠬᠦᠯ ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠡᠬᠡ ᠡᠪᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠲᠤᠩ ᠤᠢᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠪᠡ ᠂

ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠢ ᠤᠳᠤᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ

ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠪᠠ ᠃


             2006 ︱ 03 ︱ 19


  
            
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠮᠠᠩᠭᠤᠳ ᠲᠦᠮᠡᠠᠦᠢᠯᠵᠡᠢ
   2020-02-14 20:04
   82 
    46 
    
0
  



   
 







ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  