   
         
       
  11025
   67
   2017-10-21
   2020-04-01
  86
 
 
【   】
閼氏      
                                           


    閼氏               yān zhī                                                              閼氏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              閼氏           

     閼氏                       

   1               閼氏                 閼氏             yān zhī                                                                  閼         yān  ě      氏   shì  zhī       shì         zhī      月氏     閼氏          氏  zhī                                                        zhi  chi  shi                             gi                           閼      

    2                               閼           閼  从門於聲    門    於                                                                               从門於聲 烏割切  烏割切                                   从門於聲           閼       於        於                 於           yú  wū                        古文烏省     於  烏                           哀都切             汪胡切     烏 wū             閼    烏 wū            閼   烏 wū         閼                         

       烏割切              阿葛切  烏割切 阿葛切               è                  於歇切,音謁  yè    謁       ʔɨ̯ɐt  ʔiɐt                at              依倨切,音飫 yù       烏前切     因蓮切     煙                    

    3            閼              ʔi̯wo  ʔuo         ʔo                        

    4                 閼   vu1  ji1      jyu1  wu1        u1                         

   5       閼氏         閼ʔo/ ʔu/vu1/u1  氏            *zhiɛ̌ jiɛ  閼氏         u zhiɛ      閼                100 121                   从門於聲     於            ʔo                 ʔo  ʔuo   於      EO      音読 おんどく   お         ư         閼                                     氏   閼氏    zhī      zhī                                     

     閼氏                                           679 732                               閼氏            閼     於連、於曷反     閼氏                                                        328 413                                                                              煙肢  yān zhī      煙肢                   煙肢         胭脂yān zhī       煙肢  胭脂                        Engseg     Enzig                                     煙肢                                   閼支 yān zhī    閼支             閼    煙                                                                    閼氏 閼支     煙肢                                                                     閼支                                                   

     閼                                                       節侯      閼氏 县             閼氏县        閼氏節侯                                            

             閼氏                          閼氏县                                                               閼氏 節侯  閼氏县                         閼氏县         閼氏县       乌氏县                  閼氏县      乌氏县      乌支县    閼氏 乌氏 乌支             閼氏       乌支                 閼氏 閼氏县                                                          閼 乌        wū                閼氏 乌支   閼氏县 乌支县    

    閼氏         wū zhī       閼氏县 乌氏县 乌支县                         wū zhī                                    义渠                                            356 311           337 311                                                                      535 556                  閼   从門於   聲           

      閼氏                                                                                            

  
           
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2020-02-29 15:25
   360 
    191 
    
1
  



 
     2020-03-01 09:02 
       
        /2020-03-01 
   2020-02-29 18:24 
     
        /2020-02-29 
   
 


nutag


ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  