   
         
       
  12372
   83
   2017-10-21
   2020-07-07
  117
 
 
【   】
閼氏      
                                           


    閼氏               yān zhī                                                              閼氏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              閼氏           

     閼氏                       

   1               閼氏                 閼氏             yān zhī                                                                  閼         yān  ě      氏   shì  zhī       shì         zhī      月氏     閼氏          氏  zhī                                                        zhi  chi  shi                             gi                           閼      

    2                               閼           閼  从門於聲    門    於                                                                               从門於聲 烏割切  烏割切                                   从門於聲           閼       於        於                 於           yú  wū                  >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2020-02-29 15:25
   447 
    202 
    
1
  



 
     2020-03-01 09:02 
       
        /2020-03-01 
   2020-02-29 18:24 
     
        /2020-02-29 
   
 

ᠲᠦᠪᠡᠷᠭᠡᠨ


nutag


ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  