  
          
       
  19640
   50
   2013-06-14
   2020-03-21
  60
 
 
【   】
                    

       


                  1                                                              2 

                                                                           3 

      ethnobotany                                                                             4                                                               5 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                              


                


                             1962                                                                                                                                                     

2003                                                                                                1990  2003                                                         

               

                      34    70                                             


1.        

       

    

     

   

    

    

    

     

   

    

   

    

      

     

     

2.         

     

    

3.        

   

       

4.         

   

  

   

   

5.        

    

     

6.        

    

   

   

   

7.          

     

     

8.          

     

     

9.     

     

  

     

     

  

10.    

    

    

11.   

  

     

   

      

12.          

     

   

   

   

13.      

   

    

14.     

    

    

15.  

        

        

        

        

16.    

    

    

    

    

17.     

      

     

     

     

     

   

18.     

    

  

   

   

19.       

   

     

   

    

   

20.       

   

      

21.         

   

     

22.      

   

    

      

     

23.         

    

   

24.   

     

    

      

      

25.   

     

      

26.        

    

      

27.      

    

    

28.      

       

        

29.     

    

    

30.    

    

     

      

    

31.   

  

   

   

32.          

    

      

33.       

    

     

34.    

Eve        

          

35.       

  

    

36.          

   

      

37.          

   

   

  

38.       

                     

39.   

     

    

     

     

40.      

      

    

41.     

    

    

     

    

42.      

     

        

43.     

      

  

44.     

       

       

      

     

        

45.      

        

    

46.     

     

   

     

   


               


1.          

            34               70                                                                                                                          

              3   7   24    34           34                                                                                                                                                                  ①          olir  l  r     oril   6                              Malus baccata L. Borkh.        7 ②                    Prunus padus L.               8 

2.             

1         

                                                  

2              

                                                                                                     

3      

                                                                                   

4    

                                                                                              

5      

                              9                                  10 

6            

                                                                                                                                          

                                                            15.8%                           35.3%             20%                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                   Eve                                                                                                                                                                                                             

3.           

1 

①                       

②                        

2 

①                              

②                           

③                                                      

3 

①                                                               

②                                                

4 

①                                

②                                    

5  

①                                            

②                                                  

6     

                                                                                                   

                     

               34                          3  7   24                                                                                     20%                                 11                                                                50% ~80%      40% ~70%     60%    B1                                                                          12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   

  

               34                      70                                                                                                                                                                                                                                                                                               ①                            ②                         2  4            13                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                     


 


1          M          1986  2   

2               M           1999   49   

3裴 盛基 淮虎  民族植物  M上海科学技术出版社  2007年,P 2  3;

4裴 盛基 民族植物学  J科学杂志 1982年;

5           I            2008  

6 A.A. 尤那托夫著,黄兆华,马泉 江劲武蒙古人民共和国放牧地和刈草地的词用植物 北京科学出版社,1958年;

7 8                                          2001   500   

9                          2003  

10                     2012  

11 13                             1975   746   1015   

12张美莉 邓秋才 杨海霞等  内蒙古欧李果肉和果仁中营养成分分析  J   氨基酸和生物资源   2007年第四期;

                          

  
           
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
   
   2020-03-14 16:59
   1194 
    85 
    
0
  



 
     2020-03-17 16:48 
   2020-03-15 09:40 
   2020-03-14 19:02 
   2020-03-14 17:26 
     2020-03-14 17:13 
   
 




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ













ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  