ᠬᠤᠪᠢ
  ᠬᠠᠳᠠ       
       
  813
   61
   2020-02-24
   2020-03-29
  13
 
 
【   】
ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ
      ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ᠂

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠᠷᠠᠪᠠ᠂

ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ‍ᠣᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ᠂

ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠂

ᠲᠦᠷᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂

ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠷᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂

ᠲᠦᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂

ᠠᠳᠦᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠣᠪᠳᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

  
            
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2020-03-18 10:06
   340 
    20 
    
0
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  