
         
       
  161
   16
   2020-02-24
  
  14
 
 
【  】
  

ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠶᠣ 2020 ᠤᠨ ᠤ 3 ‍ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯ ︽ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ︾ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠡ ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠡ᠊ᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ︽ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠵᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠣ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠵᠢ ᠂ 3 ‍ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ︽ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠢᠢᠷ  ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ︾ ︵ 3 ‍ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ︶ ᠂ ︽ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ︾ ᠂ ︽ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ︾ ᠂ ︽ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ Down ︵ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠨᠡᠭ ︶  ᠦ ᠬᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠡᠳᠦᠷ ︾ ᠂ ︽ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠣᠭᠣᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ︽ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠣ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ︾ ᠪᠠ ︽ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ︾ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ 2014 ᠤᠨ ᠤ 3‍ ‍ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠢ ︽ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠣᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ︾ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ︽ dushoushizaishuijiao ︵ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠩᠰᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨᠲᠠᠶ᠎ᠠ ︶ ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠡ᠊ᠨᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠩᠰᠢᠬᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨᠲᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃

︽ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠯ

ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠢ

ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠪᠠᠯ

ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠩᠬᠠᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠦ ᠴᠣᠢᠢᠨᠣᠮ 1977 ᠤᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠤᠯᠤᠳᠠᠬᠢ ︽ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠣᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ︾ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠨ ᠂ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ︽ ᠷ · ᠴᠣᠢᠢᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ① ︾ ᠡᠴᠡ ︽ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︾ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠢᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠤᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠰᠡᠢᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠰᠦᠭᠡᠢ᠄   

︽ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠢᠢᠮᠤ ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ

ᠬᠠᠴᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠱᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠯᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠶᠤᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃


ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠦᠨᠦᠴᠢᠷᠡᠯ ᠦᠵᠡᠵᠦ

ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠳᠠᠷᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠭᠤᠵᠤ

ᠲᠣᠭᠣᠰᠣᠲᠣ ᠡ᠊ᠨᠡ ᠬᠤᠷᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠲᠤᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠴᠦ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠃


ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠩᠬᠢᠯ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠭᠡᠷᠡᠦᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠭᠦᠯᠵᠦ

ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠱᠣᠬᠤᠭᠣᠷᠬᠠᠵᠤ

ᠡᠬᠡᠴᠢᠮᠡᠳ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠯ ᠲᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠴᠡ ᠃


ᠬᠣᠯᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠲᠡᠶ ᠠᠯᠠᠭ ᠴᠤᠭᠤᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶᠡᠷᠬᠡᠵᠦ

ᠬᠣᠣᠷ ᠂ ᠡᠮ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠠᠮᠰᠠᠵᠦ ᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠵᠤ

ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠃


ᠠᠯᠲᠠ ᠡᠨᠡᠬᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠵᠦ

ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠵᠦ

ᠠᠨᠢᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠣᠢᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠴᠢ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ︾

  
            
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2020-03-22 23:57
   157 
    31 
    
0
  



   
 



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  