 
       
   
  2479
   207
   2019-10-21
   2020-04-06
  62
 
 
【   】
               (   Xorazm     xopezm     chorasmia )                                                     


                                                                                               1142                      (  )                                    1220-1221         1388                          1873      


     


     


1   1041-1042     


2      1096-1097      


    


3    1077-1097     


4    1097-1127      


5  1127-1256      


6  1156-1172      


7   1172-1193      


8    1273-1200      


9    1200-1220      


10     (                  ) 1220 -1231      


                                 


   (Khiva)  希瓦汗国(     )


                                                                    1920        1924                         


1  1512-1525      


2   1558-1602      


3   1603-1623    


4   1643-1665                 (                             )                                                                          


5      1688-1702      


6     1702-1704      


7    1704-1706      


8   (Musa khan ) 1706-1708      


9   (Yadgar khan ) 1708-1714      


10   (Arank khan) 1714-1715      


11   1715-1735      


12    1732-1741     


13   1741-1742      


14   1742-1747      


15   1747-1750      


16     1750-1753      


17     1753-1764      


18      1764-1791      


19      1791-1804      


20    1804-1806      


21      1806      


22     1806-1825      


23     1825-1842      


24     1842-1846      


25      1846-1855      


26    1855      


27   (Murad)  1855-1856      


28   1856      


29   1856-1864      


30     1864-1910      


31     1910-1918      


32    1918-1920      


  
           
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2020-03-23 15:41
   367 
    34 
    
0
  



   
 










ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  