ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
          
         
  687
   27
   2019-10-12
  
  20
 
 
【  】
   

      


ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠠᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠴᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂

ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠂

ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠳᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠋ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂

ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠂᠂


ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂

ᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠪᠡ᠂

ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠵᠤ᠂

ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠪᠡ᠂᠂


ᠢᠳᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠤ᠂

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠤᠳᠤᠭ᠌ᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠨᠢᠬ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠪᠠ᠂

ᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ᠂

ᠦᠷᠦᠴᠡ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠳᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠯᠡᠰᠦᠭᠡᠢ᠂᠂


2020᠂ 3᠂ 24                ᠰᠤᠯᠢᠶᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢᠨ

  
            
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠰᠤᠯᠢᠶᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢᠨ
   2020-03-24 21:31
   108 
    55 
    
0
  



 
        
     2020-03-28 19:08 
       
                
        /2020-03-29 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  