    
  ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠠᠢ ᠵᠠᠮ    
       
  17460
   192
   2017-04-02
   2020-04-03
  24
 
 
【   】
    (1)

2019.02.09       

                            


    

                                                                                        3000                      


Хун турэлхитэнд амидралдань зоболон заавал тааралдадаг болохос, аха заха, арад тумэндо хундэтэй, хуйтэн халуние амсасан, долоо унаж найма бодосон хумусын угэнь гасаланда тохёлдосон хуундэ ехэ зориг угэжэ, хий моринь сэргэжэ,сулдэ сэдьхэлынь ургэдэг. Этигэл Хамба Лама арбан хоер турэло бичсэн учирас эндэ хэлэсэн - «ямарша хату зоболон туйтхэр тулаад ерэбэл сэдьхэлэ буу алда», гэсэн угэнудэнь, 3000 жилэй амидаралай туршилагас олдож авсан унэн байна. Иимэс, ямаршье уедэ сэдьхэлэ буу алда!

2019.02.25        

                                  

    

                                                                                                                                                            


Эрдэмтэд хуби бэес илуу нийтын аж амидралд санага табидаг. Улс гурэндо олон хумус иргэдынгэ сайн, амар тувшин амидарха нухэцэлынь яаж буридуулхэб? Зоболонтой саг учирвал ямар жаргалар тэрэние тэнсуулхэб? Гэхэ мэтын асуудалнуды зубор шиидхэвэс, улс турын дотоодо байдал уни удаан хугжэлтэй байж дийлнэ. Заяа - зоболон. Жама - жаргал. Ямарша хуби заяатай хун энэ зоболоной юртэмсэд ехэ багар заавал зовож явадаг. Жаргала илуудулх гэвэл жама ёсые дагах хэрэгтэй. Бурхан шажанай жама барибал зоволонгос зайлаж чадна. Улс турын жама дагавал энэ насанда илу жаргаж болоно. Юртэмсын зоболон жаргал хоерые тэнсуулэх гэбэл, оорынго хуби заяа тур засагай ба хун турэлхийтэнэ жама ёсотой уулзулж амидарна.


2019.04.10        

                                                 

    

                                                                                                             (  )                               


Дээдэ тэнгэрин заятай турэсэн Бортэ Чино, гэргий Гова Марал хамта тэнгис далае гэтэлжэ ерэд, Онон мурэну эхи Бурхан Халдун уулада нутаглажэ. Тэнгис далай - Байгал далай. Гэтэлхэс омно суж байсан нутагынь одоонэй Тунхэн аймаг. Добу Мэргэнэ гэргий Алангоа бол Хорилардай Мэргэн ба Баргужингоа хоерэй хухэн Аригус гэдэг газар туржэ. Энэ туухын баримтас эш авбал, монголчууды нагасанарынь Байгал далайн орчим амидардаг байна. Нагасанарэй Этигэл бурханда мургэхэм гэж зориж ошоходо, Буряад нютагархид - «талант бэлиг зээдэ» гэж угтана. Этигэл Хамба Лама - «Нагасын тэнгэри ехэ. Алдар сурыень дээшэнь бадаруулаха» - гэжэ юролэжэ адислана.


2013.09.27        

                      


    

                                                                                                                                             


Нудэлчин арад тумэни амидарж байсан сэбэр байгалин ус хуримталуулж суглулсан Байгал далай энэ дэлхэйд хамгин ехэ тунгалаг шуд ууж болхо усан эрдэни. Нудэлчин малчиды буянтэ амидралы баталж монголчуудын дотрос тодорж гарсан Этигэлэ Хамба Лама Байгал далайн орчим сурьтай Ивалгын дасанд даян бисалгалд сууж байна. Иихэдэ хоер янзын бисалгал зааж байга. Нэгэнинь бугдэ арад тумэндо зорюлсан удэр бури айлдаж байга сургаалынь. Энэ хичээлд удэр тутам анхарала тавиж, оюн ухаана худэлгэж, шинжлэх судлах бол, Багшинга зааж байга эшэ узуулсэнэй бисалганд суралцаж байна. Нугоодэнь бол зовхон лама санаартанд зорюлсан, санаа сэдьхэлын анхаралы Бурхан багшин шажинд тавьж бисалгаж, дотоод юртэнсэе орчилно.


2013.10.04        

                                 


    

                                                                                                                                     


Олонхи бурхад хото мандал гэж нэртэй оорынго оронтэй байдаг. «Этигэлэй Хамба Лама мандалай дунда ундэр шэрээ дээрэ суугад» гэхэдэ, оорынго орон зайтай, ордон-гэртэ гэж ойлгох хэрэгтэ. Одоо Байгал далайн орчим Ивалгын дасанд даянд сууж байхада, оорынго хото мандалда ундэр шэрээ дээрэ сууна. «Невар шивар жинжий лавдусол» - гэж мэдэгты» - иигэж хэлэнэ. Сусэгтэны таанары хурэж ерэжэ хото мандалдань ороходо гэмийг амирлулж адислан соёрхно. Иимэс, Ивалгын дасанд хурж Этигэл Хамба Ламада мургэж адислуулан хумуусэй саад барчид, гэм тотхорын арилгаж ажал уйлсэнь урагшатай болоно.  
           
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2020-03-25 21:07
   230 
    65 
    
0
  



 
   2020-04-01 16:51 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠤᠰᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  