 
         
      
  164
   13
   2020-03-25
   2020-03-25
  5
 
 
【   】
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 1
       ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠣᠯᠱᠢ· ᠨᠡᠸ᠋ᠯ

1943 ᠣᠨ ᠳᠥ ᠠᠮᠸ᠋ᠷᠢᠺᠡ ᠶᠢᠨ ᠸᠸᠢᠰᠺᠤᠨᠰᠢᠨ ᠵᠸᠤ ᠳᠥ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠸ᠋ᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠥ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠬᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭ ᠰᠠᠯᠪᠠ᠃    ᠡᠨᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠥᠩᠭᠡᠵᠢ ᠠᠮᠢ ᠲᠠᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠦᠨᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠃

1992 ᠣᠨ ᠤ2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠥ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠡᠨ ᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠲᠥᠷᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃

1995 ᠣᠨ ᠳᠥ ︽ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃  
           
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
×
  Naele Donald Walsch
   2020-03-26 10:06
   93 
    71 
    
1
  



 
   2020-03-26 11:34 
     
        /2020-03-26 
   
 


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠵᠦᠪ
ᠤᠰᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  