ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
         
      
  1078
   75
   2019-07-02
  
  46
 
 
【      】
ᠭᠡᠪᠧ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ
         


                ᠨᠢᠭᠡ


ᠭᠡᠪᠧ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠃

ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠪᠧ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠪ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠤ ᠭᠡᠪᠧ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠦ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ ᠃

ᠭᠡᠪᠧ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠷ ᠲᠤᠷᠤᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠠᠢᠢᠬᠤᠪᠳᠤᠷ ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠭᠡᠪᠧ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠡᠮᠰᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠦᠢ᠌ᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠭᠡᠪᠧ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠰᠦᠬᠡ ᠬᠠᠳᠤᠭᠤᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭ ᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠦᠭᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠮᠢᠵᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠭᠡᠪᠧ ᠲᠡᠶ ᠤᠴᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠱᠠᠭᠰᠢᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠄ ︽ ᠭᠡᠪᠧ ᠡ ᠂ ᠴᠢ ᠪᠤᠷᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠨ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ ︕ ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠧ ᠵᠤᠤᠮᠠᠰᠬᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ︽ ᠭᠡᠪᠧ ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠤ ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠤᠷᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠷᠠᠰᠠᠠᠩ ᠂ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠴᠠᠮ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠤᠷᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠷᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠦᠷ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠨᠠᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠪᠤᠳᠠ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠪᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠭᠡᠪᠧ ᠴᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠧ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠦ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠭᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠ ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠨ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠮᠠᠩᠭᠤᠳ ᠲᠦᠮᠡᠠᠠᠦᠢᠯᠵᠡᠢ
   2020-04-24 11:02
   73 
    135 
    
0
  



 
   2020-05-02 20:30 
     
        /2020-06-04 
     2020-04-24 11:12 
       
        /2020-06-04 
   
 


ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠ
ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  