ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
         
      
  1080
   75
   2019-07-02
  
  46
 
 
【      】
ᠭᠡᠪᠧ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ
      


      ᠬᠤᠶᠠᠷᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠷᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠪᠧ ᠶᠢ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠭᠡᠪᠧ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠤᠴᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠄ ︽ ᠭᠡᠪᠧ ᠡ ᠂ ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ ᠃ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠰᠡᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠤᠪᠠ ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠤᠢ ︖ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠭᠡᠪᠧ ᠄ ︽ ᠵᠠ ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠪᠠ ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠄ ︽ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠷ ᠰᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠤ ᠦᠭ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠶᠡᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡ ᠃ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠱᠠᠩ ᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠰᠢᠤ ︕ ᠡᠰᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠷᠭᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ︵ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠵᠠᠨᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ︶ ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠪᠧ ᠳᠦ ᠨᠤᠭᠳᠤ ᠦᠭᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃

ᠭᠡᠪᠧ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠠᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠠᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠠᠪᠤ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠪᠧ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠤᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠵᠦᠭ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠪᠧ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠯᠡᠪᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠴᠦ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠭᠡᠪᠧ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠰᠢᠷᠳᠡᠨ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠦᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠄ ︽ ᠵᠠ ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠ ᠠᠯᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠢ ︖ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ︖ ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠪᠧ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠄ ︽ ᠪᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠁ ᠬᠤ ᠁ ᠬᠤ ᠁ ᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠁ ᠬᠤ ᠁ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠴᠤᠯᠴᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠬᠦᠶᠦᠯᠳᠦᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠰᠢᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠩ ᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠄ ︽ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠮᠠᠩᠭᠤᠳ ᠲᠦᠮᠡᠠᠦᠢᠯᠵᠡᠢ
   2020-05-02 17:20
   61 
    128 
    
0
  



 
     2020-05-02 18:16 
   2020-05-02 17:23 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  