ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
         
      
  1080
   75
   2019-07-02
  
  46
 
 
【      】
ᠭᠡᠪᠧ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ
         


            ᠭᠤᠷᠪᠠ


ᠭᠡᠪᠧ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠭᠦᠷᠳᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠮᠤᠳᠤᠴᠢᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠤ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠬᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠡᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠬᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠤᠴᠢᠵᠠᠢ ᠃

ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠲᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠭᠡᠪᠧ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠯᠳᠦᠢᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠭᠡᠪᠧ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠪᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠭᠡᠪᠧ ᠦᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠢ ᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠪᠡ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ ᠲᠤᠭᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠤᠴᠢᠵᠠᠢ ᠃

ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠤᠨ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠮᠠᠩᠭᠤᠳ ᠲᠦᠮᠡᠠᠦᠢᠯᠵᠡᠢ
   2020-05-03 08:39
   86 
    117 
    
0
  



 
     2020-05-03 10:03 
   2020-05-03 09:16 
   
 




ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠ

ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ






ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  