  
  ᠶᠠᠩᠭᠠᠭᠠᠳ       
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  562
   17
   2014-09-29
   2020-05-24
  9
 
 
【   】
 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠮᠴᠢ(蒙古大夫) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠮᠨᠡᠵᠦ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠣᠷᠣᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠪᠡᠭᠦᠴᠡᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠮᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠣ ᠴᠢᠨᠩ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡᠢ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠭᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ  ᠦᠨ  ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ   ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠢᠯᠪᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠯᠬᠡᠵᠤ ᠪᠡᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ  ᠳᠦ ᠠᠷᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2020-05-07 11:40
   70 
    67 
    
0
  



   
 




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  