ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
         
      
  1080
   75
   2019-07-02
  
  46
 
 
【      】
ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠩ

ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠡ ᠃ ᠪᠤᠷᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠠᠰᠢᠭᠦᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠲᠦᠪᠬᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠷᠬᠡᠪᠡᠰᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠯᠠᠪᠯᠠᠵᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠃

ᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠲᠤᠪᠤ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠢᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠷᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠠᠢᠢᠷᠳᠠᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠢᠰᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃

ᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠠᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠨᠵᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠠᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠳᠦᠷᠯᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠦᠯᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠨᠠᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢᠢᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠦ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠲᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠠᠰᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠪᠤᠷᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠨ ᠴᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠮᠠᠰᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠃

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠸᠴᠢᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠠᠩᠬᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠤᠴᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠤᠯᠢᠭ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠤᠷᠢ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠮᠠᠩᠭᠤᠳ ᠲᠦᠮᠡᠠᠦᠢᠯᠵᠡᠢ
   2020-05-10 10:07
   52 
    93 
    
0
  



 
   2020-05-10 10:45 
     
        /2020-05-11 
   
 
ᠤᠰᠤ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  