  
           
  ᠪᠠᠶᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ     
  49035
   285
   2017-04-25
   2020-05-27
  325
 
 
【   】
         ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ     ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠨᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ             ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠄                     >    
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠷ ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ
   2020-05-11 18:15
   103 
    84 
    
0
  



 
  ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︖
ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ   2020-05-14 14:52 
   
 
ᠶᠠᠩᠭᠠᠭᠠᠳ
ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ
nutag
ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ






ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  