  
         
       
  4314
   133
   2019-06-17
   2020-04-29
  72
 
 
【    】
ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ      ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠨᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠮᠵᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠵᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠤᠭ ᠨᠤᠪᠰᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠴᠤᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠶᠠᠩᠵᠢᠶᠤᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠨ ᠡᠬᠡᠳᠡᠩ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠶᠠᠩᠵᠢᠶᠤᠤ ᠦᠭᠴᠦ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2020-05-20 15:20
   52 
    411 
    
1
  



 
     2020-05-20 15:31 
       
        /2020-05-20 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠ

ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  