ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ
  ᠬᠠᠲᠠᠭᠢᠨ       
         
  863
   15
   2019-02-01
   2020-06-05
  16
 
 
【   】
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠪᠠ ᠤᠩᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃ 1

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠪᠠ ᠤᠩᠭᠤᠳ
   2020-05-20 16:05
   56 
    62 
    
0
  



 
ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ  ᠦᠦ?    ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ
      2020-05-22 04:03 
   
 
ᠲᠦᠪᠡᠷᠭᠡᠨ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

nutag

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  