 
         
      
  604
   67
   2020-03-25
   2020-04-02
  14
 
 
【   】
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ︵34︶
                ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ︵ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ27︶
    ᠴᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ︵b︶
ᠨᠧᠯ᠄ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠰᠦ᠋ᠰ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠢᠮᠤ ︽ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ︾ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠢᠯᠡ︖
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠄ ᠢᠰᠦ᠋ᠰ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠢᠰᠦ᠋ᠰ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠩᠭᠡᠷᠭᠡᠯᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠰᠦ᠋ᠰ ᠬᠡᠷᠪᠡ ︿ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠴᠥᠮ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ﹀ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠴᠢᠬᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠢ︖ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠥ ᠡᠢᠢᠮᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠤᠤ︖
ᠨᠧᠯ᠄ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠥ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠪᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠄ ᠲᠤᠩ ᠰᠠᠢᠢᠨ᠃ ︿ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠢ︖ ᠡᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥ ᠬᠥᠮᠥᠰ  ᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠤ ᠵᠣᠪᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ︖﹀ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠥᠮ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠳᠥ ᠭᠠᠷ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠨᠠᠡᠩ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠵᠠᠩᠭᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ  ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠮᠥᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠥ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠷᠠᠢ︱ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ᠂ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ᠂ ᠨᠠᠡᠩ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠢᠢᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠥ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠢᠰᠦ᠋ᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠨᠧᠯ ᠳ᠋ᠣᠨᠡᠯᠳ᠋ ᠸᠣᠯᠱᠢ
   2020-05-21 22:15
   47 
    98 
    
0
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  