ᠫᠦᠷᠱ
  ᠫᠦᠷᠱ       
  ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ   
  3527
   26
   2019-01-13
   2020-05-29
  25
 
 
【   】
microsoft ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ (ᠲᠢᠭ) ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠪ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠯᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠦ ? ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ? ie ᠪᠠ >    
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠫᠦᠷᠱ
   2020-05-23 14:21
   86 
    53 
    
0
microsoft ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ (ᠲᠢᠭ) ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ
  



 

打开 IE 浏览器,单击  “工具”, 单击  “Internet选项”,

单击 “常规”选项卡的“辅助功能”按钮,选择“格式化”区域的“忽略网页上指定的字体样式”选项,最后单击“确定”按钮完成。

 

 

IE                       

   2020-05-29 08:58 
    360     极速模式            13674862059  
   2020-05-23 15:40 
     
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃
        /2020-05-29 
       
              
     /2020-05-27 
     
    
        /2020-05-26 
   
 




ᠠᠯᠲᠠᠠᠠᠤᠳᠤ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  