 
         
         
  2742
   57
   2019-06-14
  
  63
 
 
【      】
ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠦᠢ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠣᠭ

      


ᠭᠠᠬᠢᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯᠴᠢᠳ

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠬᠢᠳᠠᠭ

ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠥ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ

ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ


ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠡᠨᠡ ᠪᠡᠢᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠥ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ᠳᠥ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠲᠠᠢ

ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ


ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠠ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠦᠳ

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠠ ᠲᠠᠢᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠦᠳ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠯᠠᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠳ ᠨᠢ

ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ


ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠦᠳ ᠨᠢ

ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠴᠡ

ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠡᠪᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ


ᠠᠨᠳᠤᠤ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ

ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠰᠣᠨᠲᠤᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠦᠢ ᠪᠡᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠳ

ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠪᠠᠯ

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠤ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠪᠠᠲᠤᠸ᠋ᠴᠢᠷ
   2020-06-05 11:03
   139 
    93 
    
0
  



   
 




ᠡᠶᠡᠯᠰᠡᠭ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  