  
         
       
  4848
   136
   2019-06-17
   2020-04-29
  74
 
 
【    】
ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ

ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡᠳᠡᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠬᠦᠭᠡᠰᠦᠷᠡᠬᠦ ᠂ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠡᠪᠰᠡᠬᠦ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠳᠤᠭᠠᠢ ᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠴᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠲᠡᠢᠯᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠴᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠲᠤᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠪᠠ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠬᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠨᠢᠶᠦᠲ᠋ᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠠᠢᠨᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠶᠠᠳ᠋ᠠᠩ ᠰᠧᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠮᠠᠷᠺᠧᠰ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2020-06-15 08:24
   51 
    158 
    
0
  



 
     2020-06-15 08:34 
       
        /2020-06-15 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
arasi



ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  