ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
         
        
  573
   31
   2020-05-08
  
  13
 
 
【  】
︽ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ︾


         ︱ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︱


︽ ᠲᠤᠷᠵᠢ ︾ ︱ ᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ︵ ᠭᠠᠷ ︶ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠤᠳᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠬᠠᠴᠢᠷ ᠲᠠᠶ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠲᠤᠰᠯᠠᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠂ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ︽ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠷᠵᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠃

ᠶᠠᠭ ᠡᠢᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ︽ ᠲᠤᠷᠵᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ︾    ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠳ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠶ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠂ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠬᠤᠨᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠤᠢᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨᠳᠠᠵᠤ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠨ ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠲᠦᠩᠭᠡᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ
   2020-06-20 20:02
   39 
    284 
    
0
  



 
        
      2020-06-22 00:01 
   
 
ᠰᠡᠴᠡᠨᠮᠥ᠋ᠩᠬᠡ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  