 
       
   
  2722
   280
   2019-10-21
   2020-07-08
  93
 
 
【    】
ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠬ

          ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠦ᠋ᠨᠳᠣᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠯᠵᠠᠩ ︵ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠴᠢᠭ︶ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠯᠣᠩᠬᠤᠳᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠮᠰᠤᠭ ᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃         

1. ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠦ᠋ᠨᠳᠣᠷ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠦ᠋ᠨᠳᠣᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠦ᠋ᠨᠳᠣᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋᠂ ᠳᠡᠷᠡ ᠳᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠨᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃         

ᠣᠷᠢᠳᠣ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠦ᠋ᠨᠳᠣᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨᠰᠠᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠦ᠋ᠨᠳᠣᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠣᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠦ᠋ᠨᠳᠣᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠡᠷᠡᠨᠣᠶᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠬᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠷᠡᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠣ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃         

2. ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠣᠬᠤᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠡᠰᠢ 20 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ᠡᠷᠳᠡ ᠣᠷᠢᠳᠣ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠷᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠰᠣ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠯᠠ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠩᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ︽ᠳᠡᠷᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠦᠢᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠳᠡᠷᠡ ᠣᠷᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠬᠤᠯᠠᠨᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠰᠣ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨᠴᠢᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠰᠣ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠷᠣᠭᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠪᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃         

ᠣᠷᠢᠳᠣ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠡᠨᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠵᠣ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠡᠷᠡᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠣᠰᠣ ᠠᠪᠣᠨ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠣ ᠣᠣᠭᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃         

3. ᠯᠣᠩᠬᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠣᠩᠬᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠦ᠋ᠮᠪᠣᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃         

ᠡᠷᠳᠡ ᠣᠷᠢᠳᠣ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠯᠣᠪᠤᠨᠴᠢᠮᠪᠤ ᠶᠠᠪᠠᠷᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠱᠣᠯᠣᠮ ᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠴᠠᠩᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳᠣᠰᠣ ᠣᠣᠭᠤᠵᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃         

ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠭᠠᠶᠢᠨ ᠴᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠲᠠᠢ ᠳᠣᠯᠠᠯᠣᠩᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠬᠦᠨ ᠣᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠦᠨᠡᠭᠡᠨ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2020-06-22 17:32
   125 
    60 
    
0
  



   
 
ᠶᠠᠩᠭᠠᠭᠠᠳ






ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  