  ᠵᠤᠯᠠ       
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ     
  239
   4
   2020-06-23
   2020-07-03
  4
 
 
【   】
ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ

ᠱᠢᠷ ᠱᠣᠷ ᠱᠢᠷ ᠱᠣᠷ ︙

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠯᠢᠭᠬᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ︙ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠰᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠭ ᠮᠥᠴᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ Tik Tok ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ︙

ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ︖ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠴᠦ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠠᠶᠢᠫ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠫ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠶ᠋ᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠴᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠫ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠡᠨᠡ Tik Tok ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠶᠢᠫ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠨᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯ᠂ ᠪᠦᠷ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠠᠶᠢᠫ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠶᠢᠬᠡᠨ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠢᠯᠪᠢᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠯᠵᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠯᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠥᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢᠰ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ᠂ ᠥᠨᠥ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠥᠯ ᠤᠯᠠ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠾᠠᠬᠠᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ « ᠵᠣᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦ » ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠰᠢᠭ « ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ »᠂ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠲᠤᠰᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠰᠢᠭ᠋ « ᠰᠢᠨ᠎ᠡ » ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠾᠠᠬᠠᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋᠃ ᠪᠢ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠥᠰᠴᠦ ᠲᠣᠮᠣᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠵᠤ ᠳᠣᠷᠴᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠵᠤᠯᠠ
   2020-06-24 09:24
   102 
    82 
    
0
  



 
   2020-06-24 09:48 
     
 
        /2020-06-24 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  