 
         
         
  2742
   57
   2019-06-14
  
  63
 
 
【   】
ᠴᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠸᠡᠸ᠋ᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠡᠴᠡ
   

ᠴᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠮᠡᠸ᠋ᠩ ᠴᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠮᠲᠥ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠸᠡᠸ᠋ᠨ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠲᠠᠵᠤ ᠤᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠥᠸᠡᠸ᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠥ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠷ ᠹᠡᠸ᠋ᠩ ᠰᠢᠥᠸᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ ᠡᠢᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠸᠡᠸ᠋ᠨ ᠪᠢ ᠵᠣᠴᠢᠮᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠡ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠶᠣᠰᠣ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠶᠤᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠣᠯᠠᠠ ᠵᠣᠴᠢᠮᠡᠳ ᠴᠥᠮ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2020-06-28 09:56
   29 
    118 
  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠸᠥ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ
0
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠤᠰᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  