ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
         
        
  596
   33
   2020-05-08
  
  14
 
 
【   】
︽ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ ︾


          ︱ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ︱


ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ

ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠢᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠤᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ

ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠢᠰᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ

ᠡᠪᠡᠳᠳᠡᠨ ᠭᠡᠮᠳᠤᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ


ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠳ

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ

ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠬᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠳᠦᠷᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ

ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤᠢᠢᠴᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠢᠶᠡᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ


ᠲᠠᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ
   2020-06-29 14:44
   36 
    232 
    
0
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


arasi


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠶᠠᠩᠭᠠᠭᠠᠳ

ᠤᠰᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  