 
         
         
  2769
   58
   2019-06-14
  
  63
 
 
【   】
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯ


ᠠᠨᠠᠪᠠᠳ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ

ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠦ ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ᠎ᠡ

ᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠥᠰᠥᠨ᠎ᠠ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠠᠮᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ


ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠴᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ

ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠥᠷᠬᠥᠪᠠᠢ

ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠮᠥᠬᠥᠯᠢᠭ ᠠᠭᠰᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠤ

ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠥ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠪᠠᠲᠤᠸ᠋ᠴᠢᠷ
   2020-06-30 09:18
   27 
    79 
    
0
  



 
   2020-06-30 10:55 
     
        /2020-06-30 
     2020-06-30 09:39 
       
        /2020-06-30 
   
 



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠰᠡᠴᠡᠨᠮᠥ᠋ᠩᠬᠡ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠶᠠᠩᠭᠠᠭᠠᠳ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  