  
         
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ     
  2049
   4
   2019-01-08
  
  1
 
 
【      】
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ
       ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠮᠠᠩᠭᠢᠰᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠪᠠ ᠃

       ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠄ ︽ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠱᠦᠯᠦᠷᠬᠡᠭ

ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠶ ︾ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

       ᠮᠠᠩᠭᠢᠰᠤ᠄ ︽ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ︕ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠂ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠲᠠᠶ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠡᠶ ︾ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

       ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠪ ᠭᠡᠳ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
   2020-07-13 15:00
   307 
    28 
    
1
  



 
   2020-07-13 23:54 
   
 
ᠤᠰᠤ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠶᠠᠩᠭᠠᠭᠠᠳ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  