  
         
       
  5510
   142
   2019-06-17
   2020-04-29
  78
 
 
【    】
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠴᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠮᠤᠰᠬᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠂ ᠡᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ︵ ᡁᠢ ᠪᠦᠸᠧ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠤ ᠢᠨ ᠂ ᠺᠤᠸᠠᠢ ᠱᠧᠤ ︶ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠳ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠂ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠯ ᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠢᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠤᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠮᠤᠩᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠭᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠤᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠳᠤ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠰᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠦᠨᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠲᠡᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠨᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠯᠡ ᠂ ᠵᠠᠪᠰᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠦ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2020-07-24 17:40
   219 
    532 
    
5
  



 
     2020-07-30 16:26 
       
        /2020-07-30 
   
 







ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  