 
         
      
  1037
   79
   2020-03-25
   2020-04-02
  14
 
 
【   】
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ︵41︶

          2︱2 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠴᠥᠮ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠮᠥᠨ a          ᠨᠧᠯ᠄ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠳᠥ ᠴᠤ ᠣᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠢ᠃ ᠪᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ︱ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠄ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠣᠷᠤᠢᠢᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠰᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠢ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠳᠥ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠃ ᠪᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
         ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠄ ᠴᠢᠨᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠥ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠲᠤᠩ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠪᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢ ᠣᠳᠣ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠣᠳᠣ ᠭᠣᠣᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠥ ᠴᠤ ᠴᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
         ᠨᠧᠯ᠄ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠁ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠁ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠡᠨᠳᠡ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢ︱ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ︱ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠰᠥᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠁ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
       ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠄ ᠪᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠨᠤ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ︽ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠣᠮ︾ ᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠶᠠᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠢᠵᠡ︖
       ᠨᠧᠯ᠄ ︽ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠣᠮ︾ ᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢᠳ ᠾᠧᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃
       ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠄ ᠴᠢᠨᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ︽ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠰᠦ᠋ᠰ ᠲᠠᠢ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠨᠧᠯ ᠳ᠋ᠣᠨᠡᠯᠳ᠋ ᠸᠣᠯᠱᠢ
   2020-07-26 15:21
   117 
    60 
    
0
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  