 
       
   
  2923
   316
   2019-10-21
   2020-08-05
  107
 
 
【    】
ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
       ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ︵ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠᠯᠪᠠᠰᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ︶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ᠲᠥᠪ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃      

⒈ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ   

   ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠴᠢᠬᠤ᠂ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠨᠢ ᠲᠠᠲᠠᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 100 % ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮᠠᠯᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠴᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠳᠤᠪᠦᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢ 10 ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ 1 ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠮᠦᠨ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ᠬᠠᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ᠂ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠮᠤᠤᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2020-07-29 09:43
   144 
    36 
    
0
  



   
 
ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  