 
       
   
  2888
   304
   2019-10-21
   2020-07-29
  105
 
 
【      】
ᠽᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ
          ᠽᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠡᠭᠭᠦᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠦᠡᠭᠭᠦᠢᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤᠳᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠽᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠽᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ 1599 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠤᠪᠡ᠃ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠠᠬᠠᠪᠤᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃   

1615 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠦ᠋ᠰᠢᠷᠢ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠭᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠴᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠦᠭᠦᠷ ᠤᠪᠠᠰᠢ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ᠂ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭ᠂ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠤᠪᠠᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠭᠠᠰ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠨᠪᠤᠭ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠯᠠᠮᠠᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃         

1615 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠬᠠᠨᠪᠤᠭ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠦ᠋ᠰᠢᠷᠢ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠶᠢᠵᠠᠮᠰᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ 1616 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃   

   1617 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠮᠬᠠᠶᠢᠵᠠᠮᠰᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠤᠭᠡᠳ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠨᠴᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠢᠸ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠷᠴᠤᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ᠂ᠽᠠᠨᠨᠢᠳ ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃         

1634 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠮᠬᠠᠶᠢᠵᠠᠮᠰᠤ ᠯᠢᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠪᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ 1638 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠳᠤᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃         

    1639 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠮᠬᠠᠶᠢᠵᠠᠮᠰᠤ ᠳᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠮᠬᠠᠶᠢᠵᠠᠮᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠳᠵᠠᠩᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ᠄ ︽ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠨᠤ ᠪᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢᠨᠤ ᠴᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠮ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ︽ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ︾ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠨᠠᠮᠬᠠᠶᠢᠵᠠᠮᠰᠤ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠤᠭᠦᠦ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃   

       1641 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠮᠬᠠᠶᠢᠵᠠᠮᠰᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠤ ᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠳᠤ ᠬᠠᠨ᠂ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠮᠬᠠᠶᠢᠵᠠᠮᠰᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠴᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠳ᠄ ︽ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠽᠦᠡᠭᠺᠠᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠳᠨᠠᠮᠬᠠᠶᠢᠵᠠᠮᠰᠤ ᠳᠤ ︽ᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠪᠠ ᠽᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ︾ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠤᠯᠠ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠨᠠᠮᠬᠠᠶᠢᠵᠠᠮᠰᠤ ᠨᠢ ᠽᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2020-07-29 17:04
   126 
    25 
    
0
  



 
   2020-07-29 17:22 
   
 
ᠮᠦᠩᠭᠬᠡ

ᠤᠰᠤ

ᠲᠦᠪᠡᠷᠭᠡᠨ






ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  