  
           
      
  79
   7
   2020-08-01
  
  6
 
 
【   】
ᠮᠢᠨᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ 


            


                               ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠮᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠬᠦᠦ      


      ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠳᠦ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠨ

      ᠤᠠ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠡᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠨ ᠦᠶᠡᠷᠬᠡᠵᠦ ᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ

      ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠨ

      ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠢᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ


      ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠶᠠᠡᠭ᠍ᠭᠠᠳᠦ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠮᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠬᠦᠦ
   2020-08-01 08:30
   50 
    229 
    
4
ᠮᠢᠨᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ 
  



 
   2020-08-01 13:27 
   2020-08-01 08:48 
       
      2020-08-01 08:45 
   
 


arasi
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ








ᠤᠰᠤ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  