 
          
        
  3872
   128
   2019-06-19
   2020-08-03
  132
 
 
【   】
ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠤᠳ 5ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠴᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ


ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠬᠢᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2020-08-01 17:48
   38 
    47 
    
1
  



   
 
ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠲᠦᠪᠡᠷᠭᠡᠨ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  