  
          
       
  549059
   673
   2012-06-14
   2020-04-02
  1397
 
 
【   】
          

                                                                                                             10         Zhou        Shang                           530000     170000              50000                170000                                                          
9                      20                    10000   200                                             8                    Qing     Zhao                                550000       450000                      50000                       


7                                                                          50000  60000        200000                          100000           She Jian                6                            Scipio                                                                                     20000            5                        Xiongnu                                                   300000    140000        100000    80000                4                  Julius Caeser         Gallic               2    120000                                                                3              Gaul                           Mark Antony                Cassius                                   2                                                                                                                               Teutoburg       
1             Edessa                                                            70000                Sassanid                 Shapur                                     
                                                  
  
           
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
×
    
   2016-11-10 19:56
   1187 
    570 
    
0
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ







     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  