  
          
       
  549093
   673
   2012-06-14
   2020-04-02
  1397
 
 
【   】
   》   《  》                    
《     9       》 《                                         》                 Хаачаад                               》                                                                 《  》                                            》          《 》                                           》       《          》             》     《              》                                                   》     《  》    

   

   
    
   
    

         
           
        
        

      
      
     
     

         
         
          
            

       
     
     
      

      
     
       
      

      
       
      
        

       
     
      
       

      
      
       
       

  
    
  
    

  
    
  
    

      
       
       
       

        
         
      
       

     
      
          
         

    
        
      
       
               
  
           
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
×
    
   2016-11-12 16:23
   1809 
    2192 
    
1
  



 
   
   2016-11-29 22:20 
     2016-11-13 17:09 
   2016-11-13 08:05 
    2016-11-12 21:40 
    
   
    2016-11-12 18:33 
    2016-11-12 18:07 
     2016-11-12 16:36 
  
   2016-11-12 16:36 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ











123


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  