    
   ᠂        
       
  11912
   71
   2017-04-02
   2018-03-20
  9
 
 
【   】
     2017.09. 11-09.20
         
       
      
        
         
          
           
      
            
            
            
      
         
      
            
            
          
      
2017.09. 11      20           
                                       
Сентябрин 11-дэ, бишэн сарын 20-й сагаагша үхэр үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүнэй хадын хүйтэн горхиноос ус удхаад уухада усань бэлеэн байхада: "Ёстой аршаан" гэбэ. Этигэл Хамба Лама: "Нүгэл арилжа дүүрэн жаргал" гэжэ айлдаа.
2017.09. 12      22           
     (  )                        
                                   
Сентябрин 12-да, бишэн сарын 22-й хара бар үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Эрэ хүнэй агуй соо ороходонь хоёр эхэнэр харагдаад булагай ус урдажа байна. Этигэл Хамба Лама: "Жаргал бүридүүлэхэ орон" гэжэ айлдаа.
Яагаад энэ хоёр эхэнэр агуй соо булагай ус урдажа байхадань тэндэ жаргалай орон бүридүүлхэ юм би мэднэгүйб. Этигэл Хамба Ламада зальбиржал байнам өөр арга үгэй ушараас.
2017.09. 13      23           
      (       )                                     
                                          

Сентябрин 13-да, бишэн сарын 23-й харагша туулай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Шаб байса хубсалаад ябасан гэр бүлы нэгэ хүн хараад: "Хара бэеин хүсэл шунал" гэжэ хэлэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Буянай ашы зүб хэрэглэсэн үри бэе" гэжэ айлдаа.

Мэдээжэ ямарша хүн урда түрэлэй буянаар хүнэй бэетэй болоод ябана. Энэ хүнэй байдалаа зоной тусын түлөө сайнаар хэрэглэжэ шадабал дээдэ Бурханай түрэлтэй болохы хүсэхэ.
2017.09. 14      24           
                                    
                               

Сентябрин 14-дэ, бишэн сарын 24-й хүхэ луу үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама сэрэгтэ: "Бурханда тэгшэ табижа тахил үргэ" гэхэдэнь, Этигэл Хамба Лама: "Бурханда шүтэжэ нюуса тарнида баясаха" гэжэ айлдаа.
Мүнөөдэр Будда Багшада шүтээд Этигэл Хамба Ламын зүрхэнэй нюуса тарни "Ом А Гуру Шаса Дара Димам суха" гэжэ олон дахи уншаад баярлагты
2017.09. 15      25           
                                        
                                           

Сентябрин 15-да, бишэн сарын 25-й хүхэгшэ могой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Олон ламанар суглаанай үедэ бэе бэедээ боруу хараад сууна. Этигэл Хамба Лама: "Гурбан эрдэни мэни Багша гэжэ шадаа үгэй бол Буддын шажантан болохо үгэй" гэжэ айлдаа.
Гурбан эрдэни Багша Бурхан судары сэдьхэл дотороо хүндэлхы багтаахагүй бол шүтэн барилдалгынь ухаанаар ойлгохо үгэй бол эрдэнитэй адисынь бэендэ үзээ үгэй бол ямар хэрэг юм эндэ байха.
2017.09. 16      26           
                )                       
                                                            
      Сентябрин 16-да, бишэн сарын 26-й улаан мори үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
      Залуу хүн хэшэг буулгаад: "Баабайгаас дамжасан хэшэг" гэжэ ехэ баяртай байна. Этигэл Хамба Лама: "Бэе хэлэ сэдьхэлээр бүтээсэн үйлэ" гэжэ айлдаа.
      
      Дахин бас сонин сургаал буусан байна, энэ яагаад хоер гараар даллажа абасан хэшэг бэе хэлэ сэдьхэлэй бүтээсэн үйлэ юм? Тымэ ушараас одооноос хэшэг абахадаа бэе гараа хүдэлгэжэ, номын лама дагаад дуугаржа, сэдьхэлдэ азатай болообиб гэжэ батаар бариха хэрэгтэй.
      2017.09. 17      27           
                                      
                            
      Сентябрин 17-до, бишэн сарын 27-й улаагша хони үдэр. Этигэл Хамба Лама сургаал.
      Эрэ хүн: "Намда үбдэхэ шалтагаан үгэй" гэжэ хэлэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Сэргэг байбал хэдыш боруу бодол зоргооро алдагдаха үгэй" гэжэ айлдаа.
      
      Сэргэг сэргэлэн байха хэрэгтэй тыхэдэ хая боруу бодолтой заримдаа зоргооро ябаад алдагдаха муу юүмэндэ орохогүй.
2017.09. 18      28           
                                    
      Сентябрин 18-да, бишэн сарын 28-й шара бишэн үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
      Нэгэ шадалтай мэргэн хүн: "Би хүнэй заяаг шинжэлэгшэб" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Зорилго бэелүүлсэнэй гэгээрэл" гэжэ айлдаа.
      2017.09. 19      29           
                                   
                                                     
Сентябрин 19-дэ, бишэн сарын 29-й шарагша тахиа үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
      Шобогор малаан уула үзэгдээд: "Баян сагаанда дарсаг тодходог" гэжэ дуулдаа. Этигэл Хамба Лама: "Нангин эрдэни хүндэлжэ үргэдэг" гэжэ айлдаа.
      
      Дахин дахин хи мориной дарсаг дурдагдажа байхада, мүнөө дарсаг нангин эрдэни гэжэ бэди мэдээбди. Буддадын сургаалда хүнэй нас энэ эгээ ехэ эрдэни мүн. Тымэ ушараас хи моринай дарсаг зургаан эрхэтэни сэрэмжэ байлгаад хүнэй нас абарна.
      2017.09. 20      30           
          12                                          
                                                         
Сентябрин 20-до, бишэн сарын 30-й сагаан нохой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
      Нэгэ лама: "12 дугаар Бандида Хамба Лама таа үнэхээр " гээд наманшалана. Этигэл Хамба Лама: "Урдын юрөөлээр энэ насандаа гүн ухаан барижа хэрэгээ бүтээ" гэжэ айлдаад, өмнө табисан юрөөлынь сануулаа.
      
      Нэгэ ямар лама ба сүзэгтэн Этигэл Хамба Ламын өмнө юрөөл табисанинь мартангүй сануулха аргатай байна. Тымэ ушараас Этигэл Хамба Ламын урда юрөөл табиха бол тэрнигээ мартажа болохогүй. Тыгэбэл таа гүн ухаантай боложо ямаршаа хэрэгээ бүтээхэтэй.
      
      
      
      

 
   2017-09-12 10:04
   138 
    237 
        
0
  



   
 
 ᠂ 


 

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  