ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠣᠣᠪᠤᠯᠠᠭ
           
  ᠪᠠᠶᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ     
  5230
   17
   2017-10-30
   2019-12-26
  38
 
 
【   】
ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ


ᠡᠨᠡᠤᠬᠡᠨ ᠶᠡᠷᠲᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠦᠩ ᠰᠥᠩ

ᠡᠳ᠋᠂ ᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ

ᠡᠷᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠠᠪ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ

ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ  ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠬᠣᠳᠠᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠵᠢᠳᠤᠪ ᠵᠠᠳᠤᠪ

ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ᠂ ᠬᠣᠣᠷ᠂ ᠬᠣᠣᠷᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠦᠷᠢᠨ ᠦᠩᠭᠢᠰ ᠵᠦᠩᠭᠢᠰᠣᠳᠴᠤ ᠠᠶᠢᠰᠦᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ

ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭ ᠣᠨᠣᠭ᠂

ᠣᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠭᠣᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ

ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠰ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠰ

ᠰᠠᠷᠠᠭᠣᠯ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ

ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠲᠣ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠢ

ᠰᠠᠮᠠᠭᠣᠨ ᠰᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠬᠣᠪᠲᠣᠭ᠂ ᠲᠠᠩᠬᠠᠢ

ᠰᠠᠪ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠦᠮᠡᠬᠡᠢ ᠪᠦᠲᠡᠬᠢ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
    
   2017-11-22 11:31
   456 
    339 
    
0
  



 
     2017-11-22 18:13 
       
        /2017-11-22 
    2017-11-22 17:05 
   2017-11-22 14:16 
   2017-11-22 12:12 
   
 

















     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  