
         
       
  1834
   17
   2016-12-12
   2019-04-30
  18
 
 
【   】
   WORD 
 
 
×
  
   2017-11-22 16:09
   450 
    353 
    
1
  



 
︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ︾ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠄

     http://pan.baidu.com/s/1boKFS9T#list/path=%2F


      2019-01-27 09:58 
ᠶᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠣᠹᠲ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠵᠥᠪ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠂ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠴᠣᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ baidu google ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭ ᠵᠥᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ facebook ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠥᠪ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠴᠢᠬᠡᠳᠡᠭ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ᠃
ᠫᠦᠷᠱ   2019-01-26 15:11 
ᠫᠦᠷᠱ     
        /2019-01-27 
   2017-11-23 13:37 
     
ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ
        /2018-03-28 
   
 



ᠫᠦᠷᠱ










Ψ






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  