
         
       
  8552
   25
   2017-12-18
   2018-02-19
  13
 
 
【    】
      
151.                    буруутчу  逃躲着                   却              битүн ~бядан ёрчижу                       уйгуд     тангуд            ширгүэлэжү  拘着              貧乏着      гүсэүр наура                   тахай      сүхэгэй                        губчири  科斂                依次          
152.          等   
        --   
   үгэгү абуриту  窮 性格有的  
    эбүритчү     
   
        
       
                            буура хээрэ  э     аур  碓            却      破着             阿澤                         逃着                                    дайжин  反          битүжү~бядаж  沿着                                                         алтун ашух     訐告了             оролдулаа                      эл хутур     хулбари      太子                                                            бариас                       
153.                      дутаут              далан нэмүргэс          
                 бидануай                          түрүн-ү      эхээрүеэ  翻身咱                            улхуй шилүгэлжид    тэ                         эрхид иргэ  緊要每百姓                                          яу хэ  甚麼     
154.                        大商量        эетүлдүбэ  共商量了    
    
    
 
  
   өшөл өшөжү хисал
         хисажу--    
   чиүн түр үлижү 車轄行比着 
    
  盡絕 尽绝      
  үлэгсэд    
          боолидуя     奴婢做使咱  
               чэрэн             асагжуу                             хорхаглажуу  寨子把了来            ээрэхүн  要攻      самшижуу  廢耗了 废耗了             盡絕                                                                                 хэрэүр  闘毆的 斗殴的                   өтөг  進酒 进酒              


155.         есүгэн  也速干                       孛多荅--物行  бодо да                                        不知     бодулхан  亂難 乱难                           бүгсэн                                                  傳着 传者                                                                                    
156.                                        сэүрэлби  嘆息了 叹息了                         эдэ элэ                           бөлдэйдгэдхүн  教孤零您         
             хүрүмэлэ~гүрүмэлэ  苗條                                                                            оорчаг  劫賊 劫贼         гөрүрэ  窺伺                                
157.                      бархужин төхүм          төгүс        хутугтай     чаалун                              
158.            хүчүгүд         улуг ~үлүг таг       сохог                          хумшингир    үрүнгү            еди тублуг                                хишилбаш         
159.                хөгсэү сабраг     байдараг бэлчир  э                          жилда болдажу        明早                         
160.                                  
   
      хайругана  白翎雀兒     
  散的      бялдүүр ~ билдуур  告天雀兒  
   
                    убчигтай хүрин        жүсүридчү 谄佞着        шилиун  君子           улхин жинхүн 谗谮        
161.                                              эдэр     бэлчир  谷口                       түбүүд~тубууд 大槩 大概          аранаа эсэ тоолай  人行不曾筭来 ~算来     ~    
162.            хөвүү       иргэ орга  百姓人烟          тэлэгэтү                         соор  引鬪 引斗                            
163.                                    四傑 四杰                                           улаан худ                                                 одун  去                                 ихээл  護助 护助       
164.                                                   
   
 
   үндүд-тэ     
  хаучидба     

  халдуд      
    
      абури үгэйүн  德行無每               шитү                                         хурижу  聚会着                                  
        
   
   
      
        
     наидажу  嫉妒着    
   сүдүтү могй  а     
     сөдүртээсү  被挑唆呵  
  сөдүргэн       
  сүдү        бүширэеэ    
    адардаасу  
    
          баралдужу  議定着        амараалин  親厚着      алдубай    
165.                дөй~дүй       чаур            тусаха      хожин              ехэжилэн            ан        алауна  門後行 门后行         ээнэгчэ  專一 专一   хоймар  正面                                                       
166.                  хардахидай     эбүгэжин~өвөгжин     нояхин     сөгээтэй     тоорил               жэжээр     гэрү  陰 阴        бэрхэ элэд          улгин  譖說 谮说               таянг             
      
    
  итэгэжүү  依仗着        
   нэндээсү  攙先呵     
                         
       
  
            хартаад   
    
           
      аргача  料来                                     
     
        
167.               сайхан төдээн                             эжиэ       туруг        имаар и болжу                                       жөб үү  是麼  таб уу  是麼                                       жичи гучи  反復                бэенгэдүн  親身        бэл  且                  
   чагаан  а сачаасу     
    *     
   хурчахус буйруг              ман-а ү        хэн  э бэр                    孩兒     хэр                                煩惱着 烦恼着            дуран  心                莫不                           


 
   2018-01-07 10:38
   343 
    93 
    
0
  



   
 



ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌

sunbuer







     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  