
         
       
  8552
   25
   2017-12-18
   2018-02-19
  13
 
 
【    】
      
178.      
    сойлуг  
   
      
  ирижэгүю  分離有   
  ирчэбэй  分離了              
       
    
   андагажу  說誓着       шиги     толи  指弹      剜箭扣           дагтай  樺皮小桶  тагтай           
179.                                           鍾 钟               найдав               飮了着      幾多 几多                                    亦列兀兀格速  илэүү  對面  гэсү  要弃    您两个不知如何要弃我            жухажу у  對付着 对付着                                       但                           бартан                                                     
 
  алгинчи  頭哨 头哨   аулхагдаасу  教奔呵   
      
 
 
  
  
  胯     
   өгүэй        
 
  утураулдаасу  教出圍呵    
 
    нихэтэлэ  一并   
      
  хун  山崖的  
         
 
            
         өгүтхүн       уйданха  好怠慢        чауд хури        туруг  倚仗          хээүлүтхүн                        
180.                     тумбинай        огда               сүбэгэй           хөхөчү хирсаан          егэй хонтахар                     諂佞                     
  борхай  高祖  
  
    
   梯己             
181.                                                                                                        үен  舊的  旧的                                      билгэ бэхи     төдөэн                                                                           сүгэгэй        聲話  声话    
       
   хэли  幾時  几时        
  хидуачи           
     
   бөө  師公 师公 
  сартагчин  回回  
   жубчижу~жүбчижү    續着 续着 
              
    計量                                                                       
182.        балжуна            чоос цагаан горулас           булхан         өнгүд     дигид       --        сартагтай                                   
183.             егү     есүнгэ     туху                         хараун жидүн     хигүрижү  緣着 缘着                                  эетүжү  商量着      жэүриэдэй халиудар                    
   
         
 
  хаулуга      
  
    
   
  од     
  урбанг                         эрээн  指望                            随即        гэүги  苟吉               即便                          
184.                      тэрмэ~тэрэм  撒帳           гэнэд  不意                             итүргэн                    баруа    形影                            уридаун хойнаун        огторихан  橫斷 横断                       хуянг ужаур  臀尖                                                     
185.                      игүлгүжү          дүлилигэжү  兼行着    нэндэн  掩襲 掩袭       бүчье                      жэжээр     жэр                                         хэр     也            жиргин    хадаг                     正主      хэр               хүнхэтүгэй  教離的遠 教离得远        суораулан~сооруулан 引闘 引斗                                                                                                                      худалтугай                                               赏赐        

        


186.             сүлдүдэй    тахай                                               дөймэд        сорхагтани     толой-я             има да            тумда-а  圓全行       хилгүн  轅條          
187.                      全具         гүрү-э--гүрээ                онхожид--          教带弓箭着        喝盞着                 
      
 
  
  ура-а  野    
      
                                  мона хойна  久後  久后                      
   
  хэн-э бэр        
   түбээн   
     
    
   охуха үдүр-э  整日行         
   тоног  剥脱  
 
       
     废了着       абжи-а көдэгэр-и   
188.            дидик     нэхүн      渴着          хори сүбэчи                                                 усурхарун  尋水  寻水                               хөхөчү                               
      
    
    
    
                  
                     
                      
   жантау     也       也    
                  
 
                                                                   
189.    таянг  tayang      гүрбэсү          өтөгү  老        тэригү           тайя                        толог  大氊                喝盞着                      инэжүү            гэчихилэүлжүүй                                   хэмгэрид                     
      
   
    祷神      
   
  
   
  доромжин      
    
       идүрэхүй  將近的    
 
   法度   
  
   
    
     буши     
                 чөэхэд                 хор  箭筒                             гэрэтэн                      хэр         тэдэхэд                     ехиү жэ               маутан        баратутан  暗每有          бүжү           шилиун  清俊       莫不                                             хор  箭筒          


 
   2018-01-07 10:39
   329 
    25 
    
0
  



   
 
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  