
         
       
  8563
   25
   2017-12-18
   2018-02-19
  13
 
 
【    】
      
190.                                           торбиташ      өнгүд ~онгуд      алахуши дигид хури                                                         юхунан                                                жөб             түлхинчэүд       хоморчу  圍合着                                      турухад  瘦有                отчигин                                    амидуй                            таки  也                                         倚着             бэрхэдү үү  難麼  难么   

  
  жогсажу  歇息着     
     эүрэжү       
  
   этүгэд  處  处 ᠭᠠᠵᠠᠷ 
  хорура  躲避     
                  
191.               хөтэгэр       орнуу                        түшибэй  委付了       чэрбин            朶歹  дөдэй          дохолху      өгэлэ      толун      бучаран      сөйхэтү                           護衛  护卫               үтү  只那般    дүрү  白身                模樣  模样                                 турхаг  散班                     хутус халчан         
192.           带弓箭的         баурчи                              宿衛  宿卫                                                                   еүтгэлдүжү  替换着                                             
193.                             ханхар                  шинхула                                     төридчү  止着                     лү  但                        амиту  性命有的              огжадхая  虛驚  虚惊               танги  弱       үлүригэүлтэлэ  恍惚間               даручажу  緊逐着 紧逐着                                           тунхабай  傳了  传了                                        галтан              白小            бүтэтэлэ  塞满                
194.      хүртэж  被到着       ханхай            хүчүлүг                       
  
    
 
 
  ирмэс      
  
   
  халтарил  避   
  хатангин  剛硬  刚硬   
   
           сэгүүлүн  卷退       жибшиэрчү  整搠着        удужу ~ үдүжү ~өдөж  引誘着       өлхэс  山下      хэрэл  鬪 斗    хэрэжү  鬪            сэгүүлүн  教抽起         чанхардаулун  教疲乏                  
   анаай ин  又是也 
   
   
       
      
      
    
    
              эбэрэтэлэ      бэртэтэлэ                          
   
  
  莫不      
  
                               сача  一般                                                  嘆聲  叹声                 сүлбэргүй  怠慢             不中了                       
195.                                      хун        чахирмауд                                        хор  折損 折损                     叢草般 丛草般            байду 陣 阵      шиүчи  鑿子般  凿子                       中軍        хөтөд  從馬  从马      
    退着           хижин  緣着                                                                                                               
  
     
  
      
      
  
           
  
     
  
     
   мүлтэлдэжү ~мөлтлөгдөж 
     бугсажу  拘束着         
   шилэмэлжэн  垂涎着       
   
  хэд            
              
                ихурижу  挪着     擔着  担着            дуялжу  歡躍着  欢跃着    тоорихажу 繞着 绕着           
   
  
     
 
  торолун  疾靈 疾灵        
                
 
    жиужу  趕着  赶着  
   剥脱   
      
   
  өб--өв  财物    
     
   
       
                            өесэгсэн  貪食的 贪食的      鷹  鹰                   
     
  
   ширэгдэгсэн     
     чөлө  空隙    
  
      
  
  
         
   
      ходу--год    
   үлэүлхүй                      амсаари 可懼  可惧                                              
   
   бодо  頭口  头口      
    
     
  хорту     
      
    тордаюу     
   
  өрэ             
 
  анхуа         
     
     үлгэтэлэ  直穿了     
  хэрэлдүгсэн      
      хэтүс  渡過  渡过   
  хэйбүр         
   
   
     
  татан    
     
     
  гөрөлгү  蟒名    
         
                                                    
  
  орая       
  баруан  多處  多处    
 立處                         
196.             бөлдэйдчү  另分着                  
  
 
  үхүдгүжү  昏着  
 
  
   
   
   хадаучи  謹慎  
 他每                                                          хулатчу    墜着  坠着      хутаглалдужу          үнжүү        даручажу                мухутхажу  窮極着  穷极着                                       өлхэ                           хиээд                                                     
197.        харадал                    хээр  э                            豁阿思  хоас       дайр                     жэтгүгдэжү  當着  当着                                        төридгэжүхүй  止住了有                    教活       таки  也                                   төдээжү  止當者  түдээж                 хатанхуя  刚硬行    仔細        法度                                                    түйхүй~түйдэхүй  生       不知                              мариян  皮膚  皮肤          өчиүлжүүй          
  
     
 
    
    
          
    
                 審 审                                       

 

198.           худу     түгэй    дөрэгэнэ               жаримуд  一半       тайхал  山頂    хорха  寨子             сорхан              ээрэүлүн  教攻                                                      эрдид  эрдиш         бухдурма                  шиба  亂箭  乱箭     тусдажу                                                  чүбтүсчү  沉落着                        уйуртай                 гүр                      ханглин     хибчауд                                                                 хөтөчин  家人每               тумдаха  全      也                 үлүдтэлэ  盡絕  尽绝      
199.               車子有的                                                
      огжадчу  驚着  惊着  
      
     
    
    
  
 
  шинхор  海青  
     拿麼  拿么  
  
  
  
  鐵鍬  铁锹  
        
  
   
    гөлми  гөлмий 旋網 旋网 
           拖网   
          

   
  
           馬疋  马匹                                        хучиадхун  省惜您                                       аулхадхун  教走馬您     хэм              өнгэгү  增益       хэмлэжү  限着      хэмтэн                     нэмүргэн  教搭    судалбижу  不閘口着              走馬    хэр             нишитугай  打者                       мөхөриүлүдхүн  處斬您  处斩您  
    
  мөсэлдүхүн  分離  分离    
   
 
   
                                   
                       教繞着 教绕着                     
 
                   教出征了      бэр  бээр     илэ  對面  对面                      
200.                 他         оорчаг  劫      танглу          угулжа  羱羊                                                
     
 
       
 
    
     
   боро хуладу    
   борчин соно    
   нэхүн  家人 
  бүдүн       本主 
  босожу  圍着 围着    нэндэжү  潜謀着    
                         хэр    教存的                                 对面    има  他                        
   өрөэлэ хилгүн       
  别做      
    
  
    睡着的         
   
     
   
      
   
 
      
  хэли  幾時  几时   
 
      
 
    
          
  
  
  
           


 
   2018-01-07 10:40
   416 
    62 
    
0
  



   
 

ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌







     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  