
         
       
  8552
   25
   2017-12-18
   2018-02-19
  13
 
 
【    】
       
201.                     
    
    
   хагалдажу  分着       
  хөндөлэдү    傍人     хөхиүлдэжү  被挑唆着  
  斜人    
  
  хадахату  緊要有的        
    хаулдахуй    被剥的     
  халидун  親近  亲近   
   
        
     
   
    
 
      
                    
  төгөригэй    
 
 
   
    
             мунда  却  
    
     
  гэгээн    
     
  领子    
  жахинг  底襟       
  廣寬᠂ 广宽    эмэгэтү  婆婆有的     
    
  差了     
    生       ба                      俊傑᠂ 俊杰                       үлэгдэбэ  被勝了  被胜了      
    
  
        домогч  好長話 好长话  
   

      
                      
 
   өлүг ясун  死骨  
 
   эүрэ туруг  久遠  久远 
   
  ихээжү  護助  护助     
  ирүэр  祝壽  祝寿      
      
     
  сүлдэр-э      威靈  威灵      
  
  
  晚      
   
             
  
  

   
   
   
  сурдаху  可學的  可学的       他                                  чожи                   бурууя  特的行     булха хөйдчү  反謀起着           жэрэнэ       хабчихай-а  狭处    хорхожу                                                                                     
202.              斡難        хурижу  聚着                     гуй онг  國王                        整治                                               илүгэй       хунан       жэлмэ     秃格     дэгэй     толон     өнгүр     чүлгэтэй     борохул      шиги хутуху     гүчү     хөхөчү     хорхосун     үсүн     хуйлдар     шилухай     жэтэй    тахай      чагаан хоа       сорхан      булухан       хөхөчос  闊可搠思         жунгшой  冢率     гүчүгүр     бала     оронартай     дайр     мүгэ     бужир     мөнгүүр     долоодай     бөгэн     худус     марал     жэбхэ     юрухан     хөхө     жэбэ     удутай      бала чэрби     хэтэ     сүбээтэй     мөнхө  蒙可      хурчахус     гэүги     бадай     хишилиг     хэтэй     чаурхай     онгиран      тохон тэмүр     мэгэтү     хадаан     мороха      дори буха     идухадай     ширахул     даун  倒温     тамачи     хауран       тобсаха     тунхуйдай     тобуха       түйдэгэр     сэчэүр     жэдэр      олар гүрэгэн  хүргэн     хингиядай     буха      хурил        хадай      чигү           онгирад       буту        ихирэс     өнгүд       дигид     хури        өнгүд                  
203.                                                                                            өхдэгүй-э                  
     
  
   
    
      
   шиэгтэ  尿壺  
    
 
   
  差     гэдхибэ       
  
     
  
        
                                орочу  晚生的            хубилалду  分              罰着  罚着      
    
  гүр  普     жүглэүлжү  教正了着    
  
   
 
              
  
    иричэүлжү  分着  
 
    
     бүши  别              
      хэсээжү  懲戒着  惩戒者    
   мохоажу  白着  
  үхүүлдэхүн 可教死的  
 
  可罰的  
  
                                уруг  а          эетүжү  商量着    議擬着  议拟着                  罰有的                    дэнгэчэн  齊等  齐等     хэр        широай  土    ёурхату  ёгуургат      балахасун                   чаглаба  斟酌了                        
204.           
   
  
   
   ихээл  護助  护助    
  хэдүн бэр       
                          
  уйлун 漩    
  улалун  红   
  орогдаай  被入         
          хэр             нуу  隅的            сатажу  論着  论着           малиян  侍奉             
205.                         дээрмэддэжү                       бэнглэнижү                              хээр-э         охатур  秃尾             орог шинхула  黑脊白馬         хуби  淡黄                                                          хүлүг  豪傑  豪杰  义气                     
  бөхөтүр 拱脊    
   өрмэгэ  衫    бөгтөрчү  馱着  驮着 
                         далан нэмүргэс     шитүээлдүжү  共抗拒着                  нэмүргэ  氊衫  毡衫                          гагчан-да  獨次  独次      换着            效驗  效验              
         жигтүжү  拽着    
    
                     дэрэлэгүн  дэрлэхүүн  枕的          
206.                         神告      明白         гүүн хоа                       國王                      хараун жидүн            
207.      
   жөнглэжү  先兆着    
    到今    туруг  久远 
   нобшилдужу  共濕着  共湿着  
   хөбшилдүжү  共寒着  
   нэндү хутуг  福神       
                                                                 адархин      төөлөс     тэлэнгүд            худус                                                   саарагдаху  疑惑             
208.                           愁着                         жиргин     түбэгэн     донхайд      хори шилэмүн        эрхид  緊要每  紧要每           大中军         учумаг                 жилоа  牽胷                                             нэмүрэ  遮護  遮护                                            онгжалдажу  被断絕着             бусанхагдабай  被溃散了          бусанхуй соор 潰散的引闘 溃散的引斗                    тумтаха агсан          нөхөэтэ  第二行            удужу 诱引着                          үлүдхэн  殘滅  残灭            
 
   өрэгсэн  出着了   
 
  өлүмлэгсэн  鏖戰  鏖战   
          
 
  үлигэ      үгэүй  無  无  无性行      
   тала  容貌    
     
   
    
  
     道理   

 
  
 
  далда  遮護  遮护   
 
 
 
  бүгүдгэлдүгсэн  完全了的 
       
   мөнө хойна  久後  久后                   буши  别                                       инжэс  從嫁  从家                    урууд        гэриес 遺念                                            

 

209.          
   
 
     
              
  хүр    
  гүр     
    
  
  чэүгэн  明       超兀侖  чэүлүн  碎  
    нитүлүн  斷絕  断绝      
                                                                        бэдүүн       можирхаг  性拗的              има         正好有也者                 省每            
210.       гэнигэдэй       хунан-а                  дөдэй    дудай  朶歹    дохолху       
 
  гэндү       雄狼  
 
   
   
   
 
     жүбчигсэн  安来的     
 
    
   хөхөчос     商量                
                                дэгэй       

  

   
     
211.            жарчиудай     гүүрэгэ  風匣子                           нэлхэ  нэлхий  нэлх        
  
       
      
  
  
   
  
  
       
212.         толун                        жигтүлдүжү  共拽着                жөэгсэн  置来的        турухан                
213.       өнгүр          тохурауд        тархуд       мөнгэтү         чангшиуд     баяуд       
    будан  霧  雾       
      
  
      
                           бура тара  漫散                                                      түгэ-эрүн  给散時  
 
  
  
 
   不曾的  
  
          хучин  澁噎  涩噎                                 түсүргэ  酒局        知料着        түблэн  面北居中  төвлөн        
214.                       
  
  
   дүрүжү  投着  
   
      
   
   
   
                              
 
      
      
  相抗拒着    
       
 
  
   хиштэн  冤有的每 
   
   өшөл өшөн  讎報  仇报 
   хисал хисан  冤報  冤报 
    чиүн  車轄  车辖    үлижү  比着     үлитхэн  盡絕  尽绝          харгил шира       оурчаг  劫賊  劫贼                   сай  好    эриүлсүн  尋的  寻的                    өрэнэжи  西邊  西边    исэри  床    алауна  門後  门后                                    тэмтэлжү  磨着      жугулун  抽          алтани            呌  叫                     шибилгэр  練推                       үмэрэ      жэтэй      мухулар        жэмлэн 做喫的 做吃的                                         жүлдү  頭功  头功                                                      хэр              练椎                                              хилгүн                                     агугсан  凝定的                                                         
  дарбаан  招    урия  唤   
   даун дэм  聲應  声应     
           
215.          


 
   2018-01-13 10:35
   428 
    30 
    
0
  



   
 
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  