
         
       
  8551
   25
   2017-12-18
   2018-02-19
  13
 
 
【    】
       
216.                  дэгэй                           理官    道子                                                сатажу  議論着  议论着        
217.              өрэжү  出着            уруг-а         受賜        
218.                                                          нэгүс                                              
219.                         хайтажу                                          
   
             та зэ                                                                        ба  并                                                      хэр    хандаху  满立的                                                                    
    аулжу  剿捕着  
  
      
   
      
        төдэгэ                       туруг  倚仗               
220.            ширгэтү ~ ширгөтү                       хутухул нуу                                                        却                                                                                                   
221.           жөэгсээр  置了的     
222.     дэгэй     бүгдэүл  埋没-無戶籍的      
223.    гүчүгүр       мочи  木匠            хубчижу  收拾着      正依着                  
224.                                                                                  只鲁阿—調度裏                                                                    дүрийн  白身            шил сайд  状貌好的每                                                                      бөхэлэрүн  气力做時                               獨自自的         人口              хэмлэгсэн  限定了的    хэм                                                                   дабахун  越了每的                 бултарижу  躲避着     үлү болхун  不肯                罪着                                 
225.                                                         ехэ нэүрин                             也孫帖額  есүнтээ      түгэ     бүгидэй                               хорхудаг                                     
226.     өгэлэ                                 илүгэй                  дөдэй--додай  朶歹          дохолху               чанай           ахутай                                                               чаа да  察阿荅—貼身        бөхлөж 氣力做           
227.               өтөгүлэгүн  為長的                                                                     бүгүдхэжү  點全着              огараасу  脱了呵            бэриэс  條子  条子      сүйтүгэй  教導者                                未商量                                                                                      ончидудхун  怪責着                 нишигдахун  合打的每             同等          條子打呵               
228.           хаданадус  在外每                           千户们        登格纏--比肩       хэрэлдүэсү          
229.                                  халтай  а—галтай  а    光有行                          таулжу  分付着                 хирүэ  聚馬處  聚马处        通話着                                         ордо 宫     從後從前  从后从前    хэтүгэлжэн  横越                         符驗  符验       даулжу  分付着                                  腦每  脑每     далбару  打破               急忙言語每有的                                             дэгэүн  從上  从上         兩間  两间                                                           элжигэдэй      жилда  晚         хэр    

 

230.    
  
  өрүгэтэй  天窓有的       
   ээрэн хэбтэжү  團卧着  团卧着  
   өрүг нута  寧靜  宁静   
   
   
 
   
  
     огжадхагсан  教惊了的  
   
   
  移動  移动       
  шилгүдхэн  教颤     
       жүэн-э  冷行      
    
  шилтэсү  编了壁子     
  略歇息    
 
    
   
  ибүлүн  紛攘     
  иргэ  地栿     
  瞬眼  
  
   
  үйлсүн  樺皮  桦皮      хор  箭筒 
  убис  但動  但动   
   
  уриархун  爽利    
  утан-удан  柳木  
  убис  但動  但动   
   
    
   
   
     
   
     
    
       
231.         贴身                мона хойна  久後                   гэмүриүлүн  教怨                    агдуай        
232.          ордо      чэрбин  女官名          үхэчин       知料着           гүүргэ  鼓                           稠也       提調着    煮熟者       хор хомса  費耗      提調的每               提調的                                 чаа да 贴身           大酒局           нунтуучин  嫩秃兀臣--管營盤的每  管营盘的每                   放鷹              жаримуд  一半    斟酌着     
233.                                хайтажу 嫉妒着                    хэр            лү  但               хадагалаулдаж 被教管       өрүг  寧靜  宁静                 容易麼          老小营                                  
234.                                   收拾着        өөшин  網索  网索               匹帛                           орд                                                      衆  众       орд                  宫常川                         хомаул  乾糞  干粪          
235.     харлууд                          булхаба  廝殺  厮杀               
236.                       
237.              -- 崖       
238.    идууд           адхираг     дарбай      
   
    
    
    
           
    彄兒  扣儿     
  大紅     үртэсүн  碎裁帛                                          танас    大珠       金段子     дардас    渾金段子       段匹                                               алтун   
239.                                               урсуд     хабханас     ханхас     тубас       хиргисүд        еди          өрэбэг дигин          шинход  海青每                       кэсдим     ба      тухас     тэнлэг     төэлэс     тас     бажигид                                                               иналчи     чэчэйгэн        төрөлчи       холуйхан        өнггүд  онггуд                                 傷着  伤着                      
240.            тумад        дайдухул          ботохуй тархун                           үдэ жилда  晚夕    不覺  不觉      ором  徑路  径路                                         туурбиасу  要做呵          止住直到        дөрбэтэй дөрбэй         хатанхуйя  嚴行  严行                                     огторхуй эрбэгэлжэүлжү  虚張形勢着      獸名  兽名                    條子  条子    үргэүлжү  教背着                                            不意         даулибай      
241.                           美每有                                                                            
242.                нэр-э               收拾                                     чимадчу  嫌少着                                                          дааритай          эчидгэеэ  滅咱  灭咱                                   хэр      他的                  忽泥  үни ~ уни  烟           搶直到         分明           жэ дэли  應許罷  应许罢                  
243.                   хорхасун           мөнхэгүр     хэтэ            идохудай                                         илүгэ    дэгэй        жэдэй    бала        жэбхэ       
244.   хонхотадай                тэб           өмэрэжү  黨比着  党比着                                     амиту             хэр                                                               掩襲  掩袭                                         удааран  随即         харуутай                                           гэегчү  驚駭着  惊骇着                       далжу  解着                               дэгэүн  上    盈满着           хөхэн  乳        
    
  
  хүй  臍帶  脐带   
   ехибэ                             全          宽                       射箭氣力    
  交参着  
   
  驚着  惊着  
  онтучажу  遠箭射着    
                                        ичэн  羞     ичэбэ          退咱                   эчинэүн  暗地行                      дөтөлэгсэн  抄直了的             хулажижу  驚出着  惊出着          
245.           хурижу  聚着        聚馬處 聚马处                            гуйра  索去                                 打着           үргэжү  教背着               明早                                             要拿    тусху  要打               минуай  我的       
                                                       被聚着                                                                            түйдчү  遮着                     өчигэн  昨前              ехин          бэл  况        чигөт  檜  桧                ойсулалдумуй  陰害有  阴害有    
   моно  
  нэүлэ  古樹  古树    
  нэгүс  倒     
  нэдхэл  亂麻  乱麻    
       
  тулу  柱脚      
  тулбас  倒   
  туял  羣鳥  群鸟   
    
                   歹                              хэр              
                    хэр ба                          бөхөс         хурумуд  少時             全        түсүргэ 酒局                 衣領                共試咱                              火盤的  火盘的                                                                                  使見識着  使见识着                 
    дайр этүгэн  大地    
  дангласун  土塊  土块   
 
               孛莎周—塞着              шималихагдарун  被挽時       гэрэлжү  恐着                                   хойтуул  后      帳房             駕車的  驾车的             
246.           түлижү  盖了着                                    болхаасу  審呵  审呵              審實了                             жингүхү  讒譖  谗谮                                 恠責  怪责          дэнгэчэн  齊等  齐等                                         
     
   ударуасу  解拆呵    
 
 
  ичэрэ  羞恥  羞耻               罢    тэли  那事          жалираба  息怒了      隔越    德性                       жибтуражухуй  消減了有   


 
   2018-01-13 10:36
   424 
    14 
    
0
  



 
ᠰᠤᠷᠬᠠᠨ  ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠨ ᠠᠵᠤᠬᠤᠢ ‍ᠶ᠎ᠠ ---︿ ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠠᠳ﹀ ᠭᠡᠳ ᠠᠯᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌   2018-01-24 10:18 
   
 

ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  