
         
       
  8551
   25
   2017-12-18
   2018-02-19
  13
 
 
【    】
        
271.          эетүжү  商量着                                          дорхуд  未完                        碍事                      олдахар    
272.                                  教攻          дэгтүр  龍虎臺  龙虎台               жабхан  失了    алжагдарун  艱難間  艰难间     бөэс  師公    бөө нар              ха  н  д  帝每     орхо ~орго ~оргон   人烟          түргүн-э  緊行  紧行    адаламуй  作祟有                 卜呵        дүлэд  愈                                             ха  н  д                         түргэн-э  緊行    жигүрмэдэмүй  愈甚有                                           суту  洪福             доро        бөэтэлэ  有間    
   
  иргэ  羯羊     揣摩着    
      чучужу  指着  
       
       
  
        
     
    
   
                 хиб  意    ханхун  快足              
  тулу         тулбалба  劈破了  
  хилэмэ         хингүлбэ  横断了  
  илэ  面前     илагба  勝了  胜了  
  гадаа  在外    
 
      
  бөө нар    咒您        жүгэрүдхүн  詛您              жүгэргэн ус                                弟侄每        бэрүдэ оин-а                                   
273.         сэүсэ  小厮                 淮馬     小廝每         таммачин  官名      南京~汴梁    中都~北平            түбшин түхэл  平安       хара хорум-а  嶺北行  岭北行      
274.                             官名          黄金有的     渾金 浑金     начидуд  織金 织金     дардас  绣金                тобичауд  西馬每      гүринг элөүд  駝名 驼名      дауси хичидүд  駝名          хачидуд  騾名 骡名                                                  мэгэд       орусуд             сэсүд     болар      ман кэрман     кива                  жүрчэд     高嚴                   
275.                           су тур  福蔭里  福荫里               邦                         чачир  帳子                ахахан  長些               өтөг  喝盞                          сача  齊等  齐等        
 
  
   түрижү  推着  
               хортан  弓箭有的              жорхалдая  柴打咱             архасун         жубчия    接咱                   жөб и таб и  是麼是麼                                
276.                  дөрмэгэй  下等      дөлүсгүжү  趂閧                үүтүгэй  臭爛者 臭烂者          他       дайсурхан  做敵人   
  頭哨  头哨   
    химул  指甲     аутала  直至盡絕   
    
  
      тамутала  直至盡無    
   хатанху  剛硬    
   бэтэр         энгэшигэжү  學着                                                 
277.    忙该  мөнгэй        хонхортай                                                                  жалиражу  怒息着                                                                               教怕         үхүүли  教死            тунигсан  完備了  完备了          далда  遮護  遮护             眾  众                                                    үлисчү  惹帶着                掌吉   
    
     
   
  дэлгэй  宽     
                                
278.                        тунхун  作新                                                                            мухуритугай  巡者                                    далбару  劈開                                ширахан                    дэгэ-үн  上經過  上经过                            асагтугай              其間                                               хэүргэ  鼓    доро  下                                              一半       斟酌着                       靠着          хадаан                        булахадар                                             хадай        хори хачар                    хараудар                          булхадар                                                                                         исүнтөэ     бүхидэй     хорхудаг                貼班                               хонхортахай             тэмүдэр     жэгү             манхутай    後援  后援                                         оараасу  脱了呵            бэриэс  杖每       сүютүгэй  教導者         нөхөэтэ  第二次                  өтөгү  老      гута-арта  第三次                              бүгүтхэн  點視  点视                       交班                                                   унжитугай  罰者                    хэсээгдэхү  可懲罰的  可惩罚的         сөюд  教導           自己每            бэриэ  бэрээ            гаданадус  在外每                     хөтөчин  伴當         千每        千的       
279.                                                шилэгү  二歲羊 二岁羊                 үгэүн  窮  穷    дутаун-а  乏的行                         губчигдахуй  可科斂                             орошин  常川      төлэд  替頭        унугучин  放乳馬的                    сүхэс  銀錠 银锭     ход  箭筒每                        балагачин  管城的       管米的                     нунтуучин  管營盤的 管营盘的                     ауя  宽行              уйуртай                    аулурун  奔時                 也                          站户     馬夫           站       хадаха  緊要事                                                     асагчу                                  站每                                    
280.                                                                        羯羊           жусаг  一歲  一岁                            илүбтэ  順便                                                           放騍馬的 放骒马的                             斟酌着                               鋪馬的 铺马的      分例的                      хэмлэгсэн  限定了的  
   буги  繩  绳   
  орхол 惱項 恼项       劈破    
       車輻 车辅   
            
281.                     金人的                          所用需                   эриүлжү                      哨望的                                                      бор  葡萄酒    дарасун-а    酒行                                差每                  дөлэсгэхү  趂閧              дохолху                      хэгэсүлэхү  陰害的  阴害的       хэр          тус-у-ан  圖速安~正主自的行        өлүмлэхү  向前的                            дөрө  道理        өйсүлэдүгсэн  陰害了的                       恐去       хуруа  寨    ёурга  墙     жэтгүжү  當著           怨                            
282.    хурилта  聚會 聚会          ~  ~    гуран сар  七月          болдаг-а      孤山    шилгинчэг       宫        


 
   2018-01-13 10:37
   404 
    61 
    
0
  



   
 








     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  